תקנון מרכזה

 

תקנון מרכזה


תקנון חוגי מרכזה 

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוגי מרכזה.

אנא קראו בעיון את התנאים והנהלים, ההרשמה לחוג מהווה הסכמה לאמור לעיל:

 כללי

שנת הפעילות תחל בהתאם למערכת השיעורים השנתית.

פתיחת וסגירת חוגים/ פעילויות

פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת מרכזה.

מרכזה שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח /לסגור או לאחד חוגים מפאת מיעוט משתתפים ורשאי לדחות או להפסיק פעילות במסגרת על פי שיקול דעתו הבלעדית.

מרכזה שומר לעצמו את הזכות לשנות שעות ומיקום פעילות בטרם פתיחת חוג.

הודעה על השינוי תועבר לכל משתתף באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בעת הרישום.

במקרה של שינוי במועד הפעילות החוג כאמור, רשאי המשתתף לבטל ההתקשרות וזאת בכפוף למסירת הודעת ביטול בכתב שתתקבל במרכזה עד מועד פתיחת החוג /קיום המפגש הראשון של החוג.

במקרה של סגירת חוג מכל סיבה שהיא, יוחזר למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים שנותרו להמשך החוג עד סופו.

אופן ההרשמה והסדרת התשלום

התשלום יבוצע מראש עבור כל שנת הפעילות, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי ו/או המחאות דחויות. התשלום הינו חודשי ללא ריבית.

מרכזה רשאית להתיר השתתפות בשיעור ניסיון אחד בלבד.

על המשתתף להציג בפני מדריך החוג אישור/קבלה המעידה על הסדר תשלום שנתי.

ללא אישור תקף, לא יוכל להשתתף בשיעור.

אישור זה ישלח למייל עם סיום תהליך ההרשמה.

הסדרי תשלומים:

אפשרויות התשלום:

כרטיס אשראי בהוראת קבע: עד  10 תשלומים- בהתאם למועד הרישום!

המחאות: עד 10 המחאות לתאריכים עוקבים לכל השנה.

מזומן – יש להגיע למרכזה ולהסדיר תשלום שנתי.

ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי, למעט בכרטיס דיינרס

גבייה נוספת שתתוסף לתשלום הראשון תעשה מראש ע"י מרכזה, עבור ערכות וחומרים שונים כמפורט בכל חוג

מדיניות הנחות

הנחות: (אין כפל הנחות)
* בן משפחה שלישי זכאי ל 5% הנחה.
* בן משפחה יחיד החל מהחוג השלישי זכאי ל - 5% הנחה.
* ההנחה ניתנת ממחיר החוג הנמוך.
 

נהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו:

ביטול חוג יעשה באמצעות טופס ביטול בלבד. יש לוודא כי טופס הביטול הגיע למייל  [email protected](או בצור קשר באתר מרכזה). ללא מילוי טופס ביטול והעברתו באמצעות המייל, לא יתאפשר הטיפול בבקשה.

אין החזר שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות של המשתתף בחוג.

לא יתאפשרו ביטולים עקב נגיף הקורונה ושינויים שיידרשו במתכונת הפעלת החוגים, כל עוד הנחיות הממשלה מאפשרות את קיום החוגים.

היעדרות משתתף בעקבות כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, לא תזכה את המשתתף בהחזר כספי.

במקרה בו יתבטל שיעור עקב כניסת המדריך לבידוד, או כניסת הקבוצה כולה לבידוד, יוחזרו השיעורים במהלך השנה. שיעור שיוחזר, לא ינתן זיכוי כספי בגינו.

בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את החוג במתכונת פרונטלית עקב הנחיות הממשלה בנוגע להגבלת התקהלות, החוג יתקיים במתכונת מקוונת ככל שהדבר אפשרי, במידה ולא ניתן יהיה לקיימו באופן מקוון והפעילות לא תוחזר במהלך יולי אוג 2021, יוחזר התשלום היחסי בגין השיעורים שהתבטלו.

במקרה של בידוד למשתתף ספציפי, לא יוחזרו תשלומים לאותו משתתף על התקופה בה לא הגיע אל הפעילות. כמו כן במקרה של בידוד של כל המשתתפים בקבוצה או סגר כללי, יקבלו המשתתפים החזר חלקי בניכוי עלויות מרכזה.


ביטול השתתפות בחוג יתאפשר עד ה-10 לחודש פברואר בכפוף לדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר החוג או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהן, ובתוספת של 50 ₪ בגין דמי טיפול.

לאחר מועד זה, לא יינתן החזר כספי על אי השתתפות בחוג וביטול רישום. לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספי רטרואקטיבי.

ביטול שיעשה עד 15 לכל חודש, יתבצע עד סוף החודש.

לאחר ה-15 לחודש, יגבה תשלום על החודש הבא אחריו.

בעל כרטיס האשראי אתו שולם החוג, הינו הגורם הבלעדי הרשאי לבטל את הרישום בכפוף להנחיות לעיל.

עבור ביטול עסקאות ששולמו באמצעות המחאות, או עבור צ'קים שחזרו תיגבה עמלה בסך 22 ₪ לכל המחאה בכפוף לעמלת הבנק.

במקרה שלא ניתן לקיים החוג כתוצאה מ"כח עליון", ניתן יהיה לבטל את הרישום לחוג גם לאחר ה-10 לחודש פברואר, בכפוף לתשלום דמי ביטול ודמי טיפול כמפורט לעיל. למען הסדר הטוב, "כח עליון" משמעו: כל פעולה ו/או נסיבות אשר אינן תלויות בצד מן הצדדים ואשר אין עליהן שליטה, לרבות (אך לא רק) הגבלות כתוצאה ממגיפה ובכללן הגבלות כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה (covid-19)) מלחמה, מצב חירום, שביתות, צווים ממשלתיים ו/או של רשויות מקומיות, אישור משטרה אבל כללי בשל פיגוע וכיו"ב.

הקפאת פעילות - לא תתאפשר הקפאה של חוג למעט מקרים חריגים (כגון מחלה ממושכת, אבל או כח עליון וכד') בהם יש להציג מסמכים רלוונטיים.

מחירי החוגים משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים. בימי שבתון לא יוחזר שיעור ו/או יינתן החזר תשלום.

חובת התשלום של דמי ההשתתפות בחוג, תחול על ההורים במלואה עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת ההשתתפות בחוג. מאידך, ניתן לעבור מחוג לחוג, מותנה בהעברת בקשה באמצעות לשונית הצור קשר באתר מרכזה ובעדכון התשלומים בהתאם. כל העברה תלווה בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות.

מרכזה רשאית להפסיק השתתפות בחוג לתלמיד שאינו עומד בתשלומים.

שונות

במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של המשתתף המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות סדירה בחוגים, בסדנאות או בפעילויות (במקרה שקיימת סוג של בעיה רפואית אנא ציינו זאת בפנינו והציגו אישור רפואי).

המשתתף ו/או ההורה, מחויבים להודיע למרכזה על כל שינוי במצב הרפואי של המשתתף מיד עם היווצרות שינוי כאמור. כן מתחייב המשתתף לדווח למרכזה על כל שינוי בפרטי כתובתו ו/או פרטי יצירת קשר עמו.

הנהלת מרכזה אינה לוקחת אחריות על ציוד אישי שניזוק או אבד במסגרת החוגים, האחריות  הינה של משתתפי החוג בלבד. אנו ממליצים לא להגיע עם ציוד יקר.

 

מרכזה תדאג לבטיחות הילדים במסגרת פעילות החוג בלבד. אין באחריות מרכזה לדאוג להגעת המשתתפים לחוג וחזרתם הביתה.

 

ידוע לי כי רישום פעילות בחוג ומסירת פרטיו, מהווה אישור של המשתתף לקבלת עדכונים על פעילויות מרכזה, בין היתר, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת S.M.S, ווצסאפ, או הודעה בפייסבוק של מרכזה. באפשרות המשתתף להודיע למרכזה  בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת מכל סוג שהוא.

ידוע כי במהלך הפעילות ומעת לעת, יצולם המשתתף על ידי מרכזה ו/או מי מטעמה ומרכזה רשאית לעשות שימוש בצילומים אלה.

מרכזה תדאג לבטיחות הילדים במסגרת פעילות החוג בלבד. אין באחריותנו לדאוג להגעת המשתתפים לחוג והחזרתם הביתה.

יצירת הקשר לפעילות שוטפת תתקיים מול מדריכי החוג ואו נציגי מרכזה באמצעי התקשורת המגוונים.

משמעת וכללי התנהגות:

תלמידי החוגים מתחייבים להישמע להוראות צוות ההנהלה, המורים ועובדי מרכזה ולנהוג בהם בדרך ארץ ובכבוד.

יש להקפיד על התנהגות נאותה בשיעורים והגעה בזמן. לא תותר כניסת תלמיד שיגיע באיחור.

מרכזה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות בחוגים ממשתתפים המפריעים לפעילות.

שימוש בטלפון נייד בשעת השיעור אסורים בהחלט.

אלימות גופנית ומילולית אסורה בהחלט. במקרה של אלימות רשאית הנהלת מרכזה להחליט על השעייה או הפסקת השתתפות לאלתר.

תלמיד שיגרום נזק בחללי העבודה או בציוד, יחויב בעלויות.

הקפדה על הופעה ולבוש מתאים לשיעור.

מספר המשתתפים בפעילות מוגבל.

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה.
 

בית הספר למחול

· יש לשמור על היגיינה אישית והופעה נקייה ומסודרת הכוללת בגדי ריקוד, נעלי ריקוד ושיער אסוף.

· המחירים אינם כוללים את הכרטיסים של מופע הסיום והפעילויות המיוחדות (השתתפות בסדנאות , פרויקטים מיוחדים וכו').

· החפצים האישיים באחריות הרקדן/ית בלבד. אין הנהלת בית הספר/ מרכז הבמה אחראים על אובדן או גניבת ציוד בשטח הסטודיו.

· הרישום לשיעורי המחול הינו שנתי - לא יוחזר תשלום על החסרת שיעורים מסיבות אישיות של התלמיד.

· לא יוחזר תשלום על מועדים וחגים שבהם לא יתקיימו שיעורים.

· אני מאשר/ת שבני/בתי במצב בריאותי תקין המאפשר את פעילותו/ה במסגרת המרכז למחול ( במקרה וקיימת סוג של בעיה רפואית אנא ציינו זאת בפנינו והציגו אישור רפואי).

· הנני מאשר/ת שימוש בתמונות וסרטונים אשר יצולמו במהלך הפעילות בשיעורים לצורך פרסום ויחסי ציבור של המרכז למחול C.D.A

· אני מאשר/ת קבלת פרסום ומידע הקשור למרכז למחול C .D.A ולמרכז הבמה באמצעות המייל, הודעות SMS וואצאפ.

תנאי ביטול במהלך השנה

· ניתן לבטל השתתפות בסטודיו עד לתאריך 10/2/21 בלבד! החל מתאריך זה לא יינתנו החזרים בגין ביטול ולא יחולו שינויים בכמות השיעורים לנרשם.

· יש להודיע על ביטול עד לעשירי לחודש באמצעות טופס ביטול הנמצא במשרדי בית הספר, הביטול ייכנס לתוקפו בחודש שלאחריו. הודעה על ביטול לאחר העשירי לחודש תכנס לתוקף חודשיים אחרי.

· במקרה של ביטול הרישום תבוטל כל הנחה שניתנה מכל סיבה שהיא כיוון שההנחה תקפה אך ורק לרישום שנת לימודים מלאה.

· ביטול הרישום ייעשה בכתב בלבד, מול המזכירות.

· דמי ההרשמה וביטוח לא יוחזרו במקרה של ביטול.

· חישוב ההחזר נעשה לפי חודשים מלאים ולא לפי שיעורים בודדים.

 ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה.
 

בית הספר לתיאטרון ואומנויות הבמה

על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים ואנשי הצוות.

על התלמיד להגיע לשיעור בזמן.

משך הפעילות: מערך השיעורים יחל ביום ג'- ה1.9.20  ויסתיים בסוף יוני 2021 .

ביטולים: תלמיד המעוניין להפסיק את השתתפותו– עליו להודיע על כך עד ה- 20 בכל חודש עבור החודש שבא אחריו. ועד ה-20.1.20, לאחר מועד זה לא יוחזרו כספים.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותו הסגול:

        חובה לעטות מסכה פה ואף

        חובה לשמור על היגיינה

        יש להצטייד בהצהרת בריאות בעת ההגעה לשיעור.

הפעילות תתקיים על פי מתווה התו הסגול.

ככל שלא יתאפשר קיום שיעורים בכיתות, אנו נפעל לקיימן בכל האמצעים העומדים לרשותנו, כמו כן יינתנו שיעורי השלמה במידת הצורך.

* הטבה ייחודית לנרשמים בחודש ספטמבר-חודש מתנה!

* בכפוף להרשמה לשנת פעילות מלאה (10 חודשי לימוד מחודש ספטמבר עד יוני).

* לקראת ההפקות משתתפי החוג לדרמה יתגברו שעות שנפרסם מראש ללא עלות נוספת.

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה.
 

"יוניק" -בית הספר למוסיקה"

"יוניק" משלב בשנת הלימודים שיעורים פרטיים, שיעורים בקבוצה, פעילויות, סדנאות ומופעים.

בערבי חג וחופשות לא יתקיימו לימודים מלבד החזרי שיעורים בתיאום עם המורה.

תחילת שנת הלימודים תתקיים בין התאריכים  1.9.20 ועד ל  31.7.21.

קיום הפעילות מותנה במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעת בית הספר. הנהלת בית הספר רשאית ליצור ולפרק הרכבים בהתאם למספר המשתתפים בפעילות ורשאית לא לקיים/לדחות  את השיעורים במסגרת יחידנית או בקבוצה גם מסיבות אחרות לפי שיקול  דעתה הבלעדית.

שיעורים יחידניים

כל תלמיד ישתתף בכ- 42 שיעורים פרטיים שנתיים, על פי המסלול שאליו נרשמים ובמידה שיהיה רשום לכל תקופת הפעילות, מועדי השיעורים היחידניים יקבעו בתאום עם המורה ובשעות הפעילות של המרכז.

יש להגיע לשיעור האישי עם כלי הנגינה ותיק תווים מסודר המכיל את החומר הלימודי.

נוהל החזרי שיעורים

על ביטול שיעור מסיבות אישיות יש להודיע לפחות יומיים לפני מועד השיעור המתוכנן, ביה"ס לא יחזיר שיעורים בגין הודעה מאוחרת, ולא יותר מ-3 שיעורים בשנה.

 לא יינתן החזר כספי עבור שיעורים שבוטלו ע"י התלמיד ביום השיעור וכן לא יינתן שיעור חלופי, למעט מקרי מחלה ממושכים לגביהם יוצגו אישורים רפואיים.

במקרה של חיסור מצד המורה, יוחזר השיעור במועד אחר שיקבע בתיאום עם התלמיד, לאחר מתן שתי אופציות למועדי החזר לתלמיד.

אם  בשל הגבלות הקורונה לא ניתן יהיה לקיים את הפעילות בשל מניעות חוקית עקב החלטות ממשלה, יופסקו התשלומים  לאלתר עד שניתן יהיה לחזור לקיים הפעילות.

 ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה.
 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים