קול קורא

קול קורא לעסקים בתחום המזון בגני תקווה למתן חסויות

היכל התרבות מרכז הבמה גני תקווה (להלן: "ההיכל"), מזמין בזאת קבלת הצעות מעסקים וגופים העוסקים בתחום המזון שמעוניינים לשתף פעולה עם ההיכל במתן הטבה ללקוחות ההיכל ו/או לתת חסות לחלק מפעילויות ההיכל.

בתמורה למתן הטבה ו/או חסויות כאמור, ייתן ההיכל לנותן החסות לפרסום וחשיפה באותם אירועים באחד או יותר מהאופנים הבאים, בשים לב לסכום החסות:

פרסום לוגו העסק בפרסומי ההיכל.

ציון שמו של נותן החסות במהלך אירוע/ים שיתקיימו בהיכל.

מתן אפשרות להעמיד שילוט פרסומי הנושא את שמו של נותן החסות באירוע/ים וכן אפשרות לחלק חומר פרסומי לבאי האירוע / ההיכל.
 

רשאים להעניק חסות לאירוע, גופים העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. עוסק מורשה/מלכ"ר/בעל אישור על רישום אחר בפנקסי מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור (או פטור מכך) מטעם פקיד השומה.

2.  מי שהוא ו/או ומנהליו לא הורשעו ואין כנגדם הליך תלוי ועומד בעבירות פליליות במהלך חמש השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות למתן חסות.

3. מי שמפעיל עסק מזון ביישוב גני תקווה או בתחום בבקעת אונו.

 

על המציעים להגיש הצעה מסודרת עם פרטי ההטבה/גובה החסות המוצעת על ידם ואת אופן הפרסום/חשיפה המבוקש מההיכל בתמורה לכך, בהתאם לאפשרויות המוצעות לעיל.

ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת המציע ויפורטו בהן פרטי המציע לרבות אישיות משפטית, טלפון ופקס.

את ההצעה עם פרטי ההטבה ניתן להגיש עד ליום א' 15.8.19 בשעה 12:00 בדוא"ל:

[email protected]

 

ההיכל רשאי לבחור רק את ההצעות המתאימות ביותר לצורך כל אירוע / נושא.

מובהר בזאת, כי לפונים למתן חסות במסגרת פנייה זו, לא תוענק כל בלעדיות על מתן החסות וכי ההיכל יהא רשאי לקבל חסויות מגורמים נוספים, הכול לפי שיקול דעתו.

כן יובהר כי לא תינתן חשיפה לנושאים לא מוסריים כגון אלכוהול, סיגריות וכיוצ“ב.

ההיכל שומר לעצמו את הזכות לחזור בו מההזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכון.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים