בקשה לאישור הסדר פשרה בעניין הנחה לאזרחים ותיקים

                                                                                                     

 

הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

 

בת"צ 15164-11-17 שולמית אנגל ואח' נ' עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה ואח'

 

 

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש אוקטובר,  2019

 

 

בין:                  שולמית אנגל ת.ז 065110082                                                         מצד אחד;

          ע"י ב"כ עוה"ד אביעד אופיר ו/או אלעד אופיר ואח'

           מגדל בסר (קומה 24) מצדה 7 בני ברק 5126112

           טל': 03-6005544 פקס: 03-6444556

לבין:              עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה                                                       מצד שני;

                       ע"י ב"כ ע"י ב"כ משרד הררי, טויסטר ושות'

                       עוה"ד רונית עובדיה ו/או אורטל דבש ואח'

                         בית ב.ס.ר 1 דרך בן גוריון 2, רמת גן 52573

טל': 03-7553800, פקס: 03-7553801

 

והואיל:      ועניינה של בקשת האישור בטענה להפרה של חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989; תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) התשנ"ח-1998; דיני הגנת הצרכן; חוק החוזים; פקודת הנזיקין וחוק עשיית עושר ולא במשפט, וזאת נוכח טענת המבקשת לאי מתן הנחה של 50% לאזרחים ותיקים ברכישת כרטיסים להצגות תיאטרון שמחויבת במתן הנחה.

והואיל:    ולאחר הגשת בקשת האישור, נוהל מו"מ בין הצדדים במסגרתו טענה העמותה, בין היתר, כדלקמן:

והואיל:      והמבקשת 1 חלקה על כל טענות העמותה;

והואיל:   והצדדים באו בדברים ביניהם ובשקלול סיכויי בקשת האישור להידחות אל מול סיכויי   קבלתה, הניצבים הן בפני המבקשת והן בפני המשיבה, ובשקלול הוצאות הצדדים בניהול ההליך המשפטי, העדיפו הצדדים לגבש הסדר פשרה לסיום ההליך תחת ניהול הליכים משפטיים. זאת, כדי להיטיב עם חברי הקבוצה כהגדרתה להלן, וכמו כן, על מנת לחסוך בהוצאות ובזמן שיפוטי;

והואיל;      והצדדים הגיעו להסדר פשרה ביניהם, מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי, אשר בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט ולהוצאתו אל הפועל, יביא לידי סיום סופי ומוחלט את ההליכים בתובענה, והכל על פי תנאי הסדר זה להלן.

 

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין המבקשת 1 לבין המשיבה 1, כדלקמן:

 1. המבוא, ההגדרות והכותרות
  1. המבוא להסדר זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. חלוקת הסדר זה לסעיפים, ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להם כל משמעות בפרשנות הסדר.
  3. בהסדר זה תיוחס למונחים הבאים הפרשנות המופיעה בצידם:

"בית המשפט"- בית המשפט המחוזי מרכז לוד.

        "ב"כ המשיבה"                          - משרד הררי טויסטר ושות', ע"י  עוה"ד רונית עובדיה   

                                                              ו/או אורטל דבש ואח'

            החוק"                                     - חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

            "התקנות"                               - תקנות תובענות ייצוגית, התש"ע-2010.

"חברי הקבוצה"                    - ההסדר יחול על כלל האזרחים הותיקים אשר רכשו מן המשיבה כרטיסים או מנויים להצגות תיאטרון להן הם זכאים בקבלת הנחה בהתאם לחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, ולתקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998, וזאת החל -  מיום 7.11.10 ועד למועד אישור הסדר הפשרה.

           "המועד הקובע"                   - 45 ימים לאחר אישור הסדר פשרה זה בפסק דין.

 1. הצהרות הצדדים
  1. הצדדים מצהירים, כי אין כל מניעה - חוקית, חוזית ו/או אחרת - להתקשרות בהסדר זה, ולקיום חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם, והכל כפוף לאישור בית המשפט המוסמך ובהתאם להוראותיו.
  2. הצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסדר זה משום הודאה מצד מי מהצדדים בטענה ו/או דרישה כלשהי של הצד האחר.
  3. הצדדים מסכימים כי עם חתימתם על הסכם פשרה זה וקבלת אישורו של ביהמ"ש הנכבד להסכם, יתגבש ויתור וסילוק סופי ומוחלט של חברי הקבוצה ביחס לכל ענייני התובענה ובקשת האישור לרבות כל תביעה, טענה, דרישה ו/או זכות מכל מיון וסוג שהוא הנוגעים במישרין ו/או בעקיפין לענייני ועילות התובענה ו/או בקשת האישור, ויוצר כלפיהם מעשה בית-דין באשר לטענות ו/או עילות התובענה ובקשת האישור ולכל הסעדים שהתבקשו בקשר אליהן ולכל עניין הקשור ו/או הנובע מכך, כלפי העמותה.
 2. הבקשה לאישור הסדר פשרה אשר תוגש לאישור בית המשפט
  1. בד בבד עם חתימת הסכם פשרה זה יחתמו הצדדים על בקשה לאישור הסדר פשרה, אשר תוגש לבית המשפט המחוזי מרכז לוד, בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק וסעיף 12 לתקנות בה יודיעו הצדדים לבית המשפט אודות כריתתו של הסדר פשרה זה להלן ("הסדר הפשרה"), וכי הם מבקשים מבית המשפט כדלקמן:
   1. כי בהתאם להוראת סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תפרסם העמותה הודעה לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, במקומון הנפוץ באזור בנוסח המצורף כנספח א' להסדר הפשרה (להלן: "ההודעה הראשונה") וכי הוצאות הפרסום יחולו על העמותה;
   2. לאשר, בחלוף 45 ימים (או מועד קצר יותר כפי שיקבע בית המשפט הנכבד) ממועד פרסום ההודעה הראשונה, את הסדר הפשרה כהסדר פשרה בתובענה הייצוגית וליתן לו תוקף של פסק דין;
   3. לאחר מתן פסק הדין המאשר הסדר פשרה זה, להורות כי בהתאם להוראת סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תפרסם העמותה הודעה שנייה לציבור בדבר אישור הסדר הפשרה (להלן: "ההודעה השנייה") וכי הוצאות הפרסום יחולו על העמותה;
 3. לקבל את המלצת הצדדים בכל הנוגע למתן גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה, כמפורט להלן. המשיבה תישא בעלויות פרסום המודעה הראשונה והמודעה השנייה לעיתונות.
 4.  הסכמות הצדדים להטבות שיינתנו לחברי הקבוצה במסגרת הסדר הפשרה
  1. ההסכמות שיפורטו להלן אינן משקפות הסכמה של מי מהצדדים לטענותיו של הצד האחר והן נועדו לצורכי פשרה בלבד.
  2.  הסדר הפשרה כולל שני רכיבים: האחד, הסדרה עתידית של סוגיית מתן ההנחות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים וחידוד ההנחיות בדבר פרסום הזכאות לקבלת ההנחה; השני, מתן הטבה לקבוצה, והכל כפי שיפורט להלן.

הסדרה עתידית

 1. העמותה תדאג ליתן הנחה בגובה 50% הנחה לאזרחים ותיקים עבור כרטיסים להצגות של אותם תיאטראות, המחויבים במתן הנחה זו בהתאם לחוק ולתקנות, ותאפשר את קבלת ההנחה הן ברכישה בקופה, הן ברכישה בטלפון והן ברכישה באמצעות אתר האינטרנט, ואולם העמותה שומרת על זכותה להתנות את מתן ההנחה בהצגת תעודת אזרח ותיק.
 2. למען הסדר הטוב, העמותה תחדל ממכירת כרטיסים במתכונת של "מכירה מוקדמת" עד 48 שעות קודם להעלאת המופעים הקבועים בחוק כזכאים להנחה, ותבהיר לרוכשי הכרטיסים מהו מחיר הכרטיס המלא, מהו מחיר המכירה המוקדמת וכי אזרחים ותיקים הזכאים להנחה למופע מסוים, זכאים להנחה זו ממחיר הכרטיס המלא.
 3. העמותה תדאג להקפיד על פרסום הזכאות להנחה של  50% לאזרחים וותיקים בגין אותן הצגות המחויבות במתן הנחה כאמור. פרסום זה יתבצע הן בקופות המכירה, הן באתר האינטרנט של המשיבה (במופעים המתאימים לכך) והן בפרסומיה השונים של העמותה בנוגע לאותן הצגות בהן היא מחויבת במתן ההנחה האמורה.

ההטבות לציבור במסגרת הסדר הפשרה

 1. במסגרת המו"מ ביניהם ולאחר איסוף הנתונים 7 שנים אחורה, בדיקתם של הנתונים והעברתם לב"כ המבקשת, גילמו הצדדים את טענותיהם תוך התחשבות בטענות הרלוונטיות וביניהן מחד את עמדת המבקשת באשר להיקף הקבוצה, וכן לטענה כי אי פרסום דבר ההנחה פגע בפוטנציאל האזרחים הוותיקים שפנו לרכוש כרטיסים ואלמלא מחדל זה הייתה הקבוצה גדולה יותר, ומאידך גולמו טענות העמותה בדבר גודלה המצומצם של הקבוצה, מתן ההנחה לאזרחים ותיקים ממחיר כרטיס מלא והתיקון לכך.
 2. בהתאם לכך, ובהתאם להסכמות הצדדים, העמותה תעניק  לקבוצה הטבה ששוויה הכספי  380,000 ש"ח (להלן: "ההטבה"), לפי הפירוט שיובא בסעיף הבא.
 3. ההטבה תינתן לציבור האזרחים הוותיקים באופן הבא:
  1. כל אזרח ותיק אשר ירכוש מנוי לאחד או יותר מן המנויים המוצעים על ידי העמותה בעונת המנויים 2019-2020, בין אם מדובר במנויים למופעים בהם המשיבה מחויבת במתן הנחה לפי דין ובין אם לאו (כגון מופעי מוזיקה וסדרות של הרצאות העשרה), יקבל מלבד ההנחה הקבועה בחוק (ככל שהוא זכאי לה ברכישת המנוי), כרטיס מתנה לאחת  מן ההרצאות או מן המופעים המועברים במרכז הבמה, בהתאם לרשימה שתפורסם על ידי העמותה. העמותה תשתדל לפרסם למנויים אלו את רשימת ההרצאות והמופעים  זמן סביר לפני קיומם.

רשימת ההרצאות והמופעים לעונת המנויים 2019-2020 תכלול, בין היתר, את כל סדרות ההרצאות המועברות במרכז על ידי העמותה (ושלא יפחתו ממבחר של 200 הרצאות), למעט הרצאות טרום בכורה, וכן למעט הרצאות המועברות ע"י פרופ' פסיג, ד"ר נאדר בוטו וד"ר גיל יוסף שחר. עוד מובהר כי הרצאות ומופעים המועברים במרכז על ידי אמרגנים חיצוניים השוכרים מן העמותה את האולם לצורך השימוש בו לא תכללנה ברשימה האמורה.

מובהר כי הזכאות לקבלת כרטיס מתנה כאמור, מוגבלת לכרטיס אחד לעונה,ללא תלות במספר המנויים הנרכשים על ידי האזרח הותיק.

בהתבסס על מספר האזרחים הוותיקים אשר רכשו בעונות קודמות מנויים למופעים (לרבות הרצאות) המועלים על ידי העמותה, הערכת העמותה היא כי ישנם לכל הפחות כ-2,500 אזרחים ותיקים הזכאים לקבלת ההטבה, כאשר מחיר ממוצע של כרטיס להרצאה עומד על כ-90 ₪, ועל כן סה"כ הערכת שווי הפיצוי בגין רכיב זה לעונת מנויים מוערך בכ- 225,000 ₪.

 1. עוד מובהר כי העמותה תהיה רשאית לבצע שינויים ברשימה שתפורסם על ידה בהתאם ללוח ההרצאות המתקיימות בפועל, ואולם תשתדל לפרסם כל שינוי בסמוך להיוודע הצורך בביצועו. רשימה זו תפורסם ותעודכן מעת לעת גם באתר האינטרנט של המשיבה.
 2. מימוש הכרטיס יתבצע על בסיס מקום פנוי. לעמותה שמורה הזכות להגביל את כמות כרטיסי המתנה שיהיה ניתן לממש בכל הרצאה, ובמקרה כזה האזרחים הוותיקים שיפנו ראשונים לממש את ההטבה לאותה הרצאה, עד למכסה שתיקבע, הם שייהנו ממנה. ככל שתחליט העמותה על הגבלת מספר המימושים בכל הרצאה, תציין גם מידע זה במסגרת רשימת ההרצאות האמורה לעיל.
 3. בנוסף, לצורך מתן ההטבה לציבור כאמור בהסכם פשרה זה, המשיבה תהיה זכאית להעניק הנחות נוספות לקהל האזרחים הוותיקים, אשר יינתנו, בין היתר, במתכונת של 1+1 ו/או 50% הנחה להרצאות ומופעים שהיא אינה מחויבת לגביהם בהענקת הנחות לאוכלוסיית האזרחים הותיקים.
 4. כמו כן, המשיבה תהא רשאית לחלק כרטיסי מתנה נוספים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים להרצאות ולמופעים, שהיא אינה מחויבת בהענקת ההנחה לגביהם, ובנוסף תהא רשאית כחלק ממימוש ההטבה לציבור כאמור להעניק הנחות למלוויהם של האזרחים הוותיקים, הן להצגות בהן היא מחויבת במתן ההנחה לאזרח  הוותיק והן להרצאות ומופעים בהם היא לא מחויבת במתן ההנחה, אך מעניקה הנחה שכזו כחלק ממימוש ההסכם.
 5. לצורך מימוש ההטבה, יהיה על הזכאים ליצור קשר עם מרכז שירות לקוחות או עם הקופה של המשיבה, לצורך מימוש כרטיס בפועל ו/או רכישת כרטיס מוזל  (בהתאם לאופי ההטבה) לאחד מן המופעים האמורים לעיל, לגביהם תינתן ההטבה האמורה. מובהר כי עם מימוש הכרטיס ו/או רכישת כרטיס מוזל, על ידי הזכאי להטבה, יראו את ההטבה כממומשת בפועל.
 6. עם סיום עונת המנויים 2019-2020, תבחן המשיבה את סכומן המצטבר של ההטבות השונות שהוענקו על ידה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ולמלוויהם עד לאותו היום, וככל ששווין של ההטבות שניתנו  יהיה נמוך מסכום ההטבה המוסכמת לחברי הקבוצה (המסתכם כאמור לעיל לסך של 380,000 ₪), תפעל המשיבה  להענקת הטבות נוספות באחת מן הדרכים המנויות לעיל לפי שיקול דעתה, וזאת עד למימוש מלא של סכום ההטבה האמור ולא יאוחר מחלוף 30 חודשים מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט.

 

 1. ככל שסכום ההטבה המלא בסך 380,000 ₪ לא ימומש במלואו בחלוף 30 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה ע"י בית ביהמ"ש, המשיבה תעביר את ההפרש בין שווי ההטבות שניתנו בפועל ובין סכום ההטבה האמור, לקרן התובענות הייצוגיות שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

 

 1. מובהר בזאת, כי ההטבות המוענקות לפי הסכם הפשרה יבואו בנוסף לכל הטבה אחרת לה זכאים האזרחים הוותיקים, לרבות כאלה שאינן מותנות בהיותם אזרחים ותיקים.

 

כך למשל,אזרח ותיק אשר רכש/ירכוש מנוי מכוח המבצע "מנוי בקליק" המפורסם באתר האינטרנט של המשיבה, יהיה זכאי ל-2 כרטיסים להרצאות, 1 מכוח המבצע ו-1 נוסף מכח הסדר פשרה זה.

 1. פרסום ההטבה
  1. תוך 30 ימים מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, תפרסם המשיבה את דבר מתן ההטבה במקומון הנפוץ באזור.
  2. בנוסף תפרסם המשיבה את דבר מתן ההטבה באתר האינטרנט שלה שכתובתו: https://www.habama-center.com/.
  3. כמו כן, המשיבה תשלח מסרונים והודעות דואר אלקטרוניות לכלל מנוייה, בדבר מתן ההטבה, במסגרתם יופנו לאתר האינטרנט של המשיבה לצורך עיון בפרטי ההטבה המלאים.
  4. נוסח הפרסום יהיה כדלקמן:

"במסגרת פיצוי שנקבע בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית מס' 15164-11-17, יעניק מרכז הבמה בגני תקווה (להלן: "המרכז") החל ממועד פרסום זה, הטבות לציבור האזרחים הוותיקים הרוכשים מנויים במרכז. פרטים ומידע מפורט בדבר ההטבות והזכאות להן ניתן לקבל באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו: https://www.habama-center.com/, או בטלפון 03-7375777".

 1. בנוסף, החל מ-30 יום מיום אישור הסדר הפשרה ע"י בית המשפט ועד לסיום תקופת ההטבה, תפרסם המשיבה באתר האינטרנט שלה קישור לנוסח הסדר הפשרה המלא.
 1. שיעורי הגמול למבקשת ושכר הטרחה לבאי הכוח
  1. בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות הצדדים מסכימים כי ימליצו לבית המשפט הנכבד לאשר גמול למבקשת בסך 8,000 ₪ ושכ"ט לבאי כוחה בסך 92,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. כפי שנקבע בפסק דינו של בית המשפט הנכבד בעניינה של המשיבה 2, הגמול למבקשת וכן 75% משכר הטרחה לבאי כוחה ישולמו על ידי העמותה בתוך 30 ימים מיום בו פסק הדין המאשר הסדר פשרה זה יהפוך לחלוט; יתרת שכר הטרחה תשולם על ידי העמותה תוך 30 ימים מיום שיאושר על ידי בית המשפט הנכבד הדו"ח הסופי כאמור להלן בסעיף 12. 
  2. תשלום הגמול יבוצע באמצעות המחאה / המחאות לפקודת ב"כ המבקשת (אביעד אופיר חברת עורכי דין), שתימסרנה לידי ב"כ המבקשת; תשלום שכר טרחת ב"כ המבקשת ייעשה בכפוף להמצאה של אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור. חשבוניות מס/קבלה  תימסרנה מיד לאחר מכן.
  3. הצדדים מצהירים, כי לצורך חישוב שיעור הגמול למבקשת ושיעור שכר הטרחה לבאי הכוח נלקחו בחשבון, בין השאר, השיקולים הבאים: מידת התועלת שהביאה בקשת האישור; מידת הטרחה שטרחו המבקשת ובאי כוחה; מידת הסיכון שנטלו על עצמם המבקשת ובאי כוחה; מידת מורכבות הסוגיה המשפטית; מידת החשיבות הציבורית שבבקשת האישור; הסיכויים והסיכונים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול הישגיו של הסדר פשרה זה.
 2. סייגים לתוקפו של הסדר הפשרה
  1. הסדר פשרה זה נעשה מבלי שהעמותה  מודה בטענות המבקשת ו/או בחבות כלשהי הנובעת מהן. ככל שלא יאושר הסדר זה, מוסכם על הצדדים כי הסדר הפשרה, הבקשה לאישורו וכל מסמך שהוכן או הוגש במסגרתם יחשבו כבטלים ומבוטלים, ולא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש כלשהו בכל הליך משפטי או מעין - משפטי.
 3. תנאים נוספים
  1. מובהר בזאת, כי אם יודיעו 15 מחברי הקבוצה לבית המשפט על רצונם שלא יחול עליהם הסדר הפשרה ובית המשפט יתיר להם לצאת מן הקבוצה, או אם יודיעו 15 מחברי הקבוצה על רצונם שלא להיכלל בקבוצה, הכל לפי הוראות סעיפים 18(ו), 19(ד)(2), 19(ד)(3) ו-11(א) לחוק (להלן: "הודעת פרישה"), תהיה העמותה  רשאית לבטל הסדר זה בתוך 14 ימי עסקים מתום המועד האחרון להגשת הודעת חברי הקבוצה, ויראו את הסדר הפשרה וכל ההסכמות, התוצאות והאישורים שנבעו ממנו בטלים ומבוטלים מדעיקרא - כאילו לא היו.
  2. המבקשת וב"כ מתחייבים, כי לא ינקטו בהליכים משפטיים בעניין הקשור בהסדר הפשרה דנן נגד העמותה אלא לאחר שנתנו לה, בהקדם האפשרי, הודעה מתאימה בכתב אודות ההפרה הנטענת וכן נתנו לה את האפשרות לתקן את ההפרה, ולא תוקנה ההפרה, בתוך 30 ימים ממועד הודעת המבקשת ו/או באי כוחה.
  3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה שבית המשפט לא יאשר הוראה מהותית מהוראות הסכם הפשרה ו/או יקבע כי הוראה מהותית מהוראותיו הינה חסרת תוקף ו/או בלתי אכיפה ו/או יוסיף הוראות מהותיות להסכם הפשרה ו/או יסייגן, לרבות לעניין סכום ההטבה לציבור, והכל ללא הסכמת הצדדים, יהיה כל צד רשאי להודיע בכתב לצד השני בתוך ארבעה עשר (14) ימים על ביטול הסדר הפשרה. נמסרה הודעה כאמור, יהיה ההסדר בטל ומבוטל מדעיקרא וחסר תוקף משפטי, כאילו לא נחתם מלכתחילה, וכאילו אין פסק דין. בין היתר, יראו בהסדר זה כאילו לא בא לעולם ולא ניתן יהא להגיש הסדר זה על נספחיו ו/או להסתמך עליו ו/או לעשות בו או בתוכנו שימוש כלשהו בין במסגרת הליך משפטי כלשהו, בין במסגרת הליך מעין משפטי בין במסגרת הליך מנהלי ובין בכל הליך אחר. האמור לעיל, חל גם על טיוטות ומסמכים שהוחלפו לקראת הסדר פשרה זה.
  4. במקרה שבו יוגש על ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק הדין ו/או בקשה לביטול פסק הדין, ויתקבל הערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל, באופן המשנה הוראה מהותית בהסכם, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים, בתוך 14 ימים מיום שנמסר לו עותק של פסק הדין בערעור ו/או החלטה בבקשה לביטול כאמור לעיל, להודיע לצד השני על ביטול ההסכם, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת כלפי הצד השני, ויחולו יתר הוראות ס"ק 9.3 בשינויים המחויבים.
 4. ויתור ומעשה בית דין
  1. עם אישור בית המשפט הנכבד הסדר פשרה זה, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שלא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור לעיל, ביחס לכל העילות והסעדים שבתביעה אשר אושרה על ידי בית המשפט בהסדר הפשרה.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, עם אישור בית המשפט הנכבד לפשרה זו, מוותרת בזאת המבקשת כלפי עמותת אמנות ותרבות גני תקווה באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה בקשר עם בקשת האישור והתביעה, במהלך תקופת 7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ו/או בקשר עם איזו מהטענות או הדרישות הכלולות, במישרין ו/או בעקיפין, בבקשת האישור ו/או בתביעה.
  3. המבקשת ובאי כוחה מתחייבים שלא להגיש ו/או לשדל ו/או להיות שותפים ו/או לנקוט במישרין או בעקיפין, בכל הליך חדש הקשור לעניינים העולים במסגרת התובענה במישרין או בעקיפין כל עוד המשכן לאמנויות הבמה עומדת בתנאי ההסדר.
 5. מינוי בודק בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות

במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, הצדדים יבקשו מבית המשפט להורות כי אישורו של הסדר פשרה זה אינו טעון מינוי בודק.

 1. תיעוד מתן ההטבה
  1. המשיבה תשמור את התיעוד בדבר מתן ההטבות לפי הסדר פשרה זה, ולא יאוחר מ-45 ימים מסיום תקופת מתן ההטבה, כאמור בסעיף 5.9 לעיל, תמציא לבית המשפט הודעה בדבר ביצוע ההטבה, אליה יצורף דו"ח המפרט את אופן ביצוע ההטבה, תוך ציון כל מופע בו ניתנו ההטבות האמורות בסעיף 5 לעיל, מספר הכרטיסים שנמכרו בהטבה בכל מופע, מחיר כרטיס מלא לעומת מחיר כרטיס שנמכר בהטבה, חישוב סכום ההטבה הכולל לגבי כל מופע וכן חישוב סכום ההטבה הכוללת שניתנה בתקופת ההטבה.
  2.  הנתונים המפורטים בדו"ח האמור בסעיף 12.1 לעיל, יגובו בתצהירה של מנכ"לית העמותה.
 2. שונות
  1. ההסדר כולל את כל ההסכמות שבין המשיבה לבין המבקשת ובאי כוחה והוא מגבש וממצה באופן בלעדי וסופי את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו.
  2. לא יהיה כל תוקף לכל שינוי או תוספת להסדר, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי ב"כ הצדדים להסדר. לא תישמע טענה של שינוי ההסדר בעל פה. כמו כן, לא יהיה תוקף לכל מצג ו/או מו"מ, ככל שנוהל בין הצדדים, קודם לחתימת ההסדר.
  3. הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של ההסדר ולבצע את כל הפעולות המנויות לעיל ולחתום על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש, ושיהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות ההסדר.

כתובות הצדדים בכל הקשור למסירת הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הסדר זה, הן כמפורט במבוא להסדר. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל, תחשב כמי שנתקבלה תוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. אם נשלחה בפקס ביום עסקים, תחשב כמי שהתקבלה ביום העסקים שלאחר מכן, ובלבד שעובדת שליחתה אושרה טלפונית על ידי נמענה או על ידי מי מטעמו. אם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

                                                                      

                אביעד אופיר, עו"ד                                                                               ד"ר אלעד אופיר, עו"ד

                                                                                  ב"כ המבקשת 1                                                                                                                 

                                                                                                                         

 

 

 

אורטל דבש, עו"ד

            הררי טויסטר ושות'

                                                                     ב"כ המשיבה 1

 

 

בבית המשפט המחוזי                                                                                                  ת"צ 15164-11-17

מרכז לוד                                                                                                                    בפני כב' הש' יחזקאל קינר

 

המבקשים:         1. שולמית אנגל ת.ז 065110082                                                 

                              2. דב אייזנברג ת.ז 003276425

            ע"י ב"כ עוה"ד אביעד אופיר ו/או ד"ר אלעד אופיר ואח'

               מגדל בסר (קומה 24) מצדה 7 בני ברק 5126112

               טל': 03-6005544 פקס: 03-6444556

ע"י ב"כ ע"י ב"כ משרד הררי, טויסטר ושות'

עוה"ד רונית עובדיה ו/או אורטל טורג'מן ואח'

                               בית ב.ס.ר 1 דרך בן גוריון 2, רמת גן 52573

טל': 03-7553800, פקס: 03-7553801

                               2. המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ

                                              ע"י ב"כ עוה"ד ש. אהרנסון ו/או סברינה דדון-בוטבול

ו/או אח' ממשרד עו"ד אהרנסון אבולעפיה ושות'

מרח' לינקולן 20 תל אביב 67134

                                        טל': 03-6250500; פקס: 03-6250501

                                             3. עמותת היכל התרבות העירוני נתניה

                                             ע"י ב"כ עו"ד מיכל מלמד (אפל) ו/או אח'

                                             רח' הצורן 6 נתניה

                                             טל': 09-8603308, פקס: 09-8654506

                                             4. תיאטרון הצפון מרכז אומנויות הבמה (בית עם)

                                         ע"י ב"כ תומר רייף ו/או אח'

                                         ממשרד עו"ד זיסמן, אהרוני, גייר ושות'

                                             בית ציון, שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב 6578407

                                             טל': 03-7955555, דוא"ל: [email protected]

                                            

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בין המבקשת 1 לבין המשיבה 1

בהתאם לסעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), ולתקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 (להלן: "תקנות תובענות ייצוגיות"), מתכבדים – המבקשת 1 (להלן: "המבקשת") והמשיבה 1 – עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה (להלן "העמותה" או "המשיבה") להודיע לבית המשפט הנכבד, כי הגיעו להסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה"), לשם סילוק סופי ומוחלט של התובענה שבכותרת והבקשה לאישורה כייצוגית - אשר הוגשה ביום 7.11.2017 (להלן: "התובענה" ו- "בקשת האישור" בהתאמה).

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את הסדר הפשרה ולהורות כדלקמן:

 1. כי בהתאם להוראת סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תפרסם העמותה הודעה לציבור בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, בעיתון "גלובס" בנוסח המצורף כנספח א' להסדר הפשרה (להלן: "ההודעה הראשונה"), וכי הוצאות הפרסום יחולו על העמותה;
 2. לאשר, בחלוף 45 ימים (או מועד קצר יותר כפי שיקבע בית המשפט הנכבד) ממועד פרסום ההודעה הראשונה, את הסדר הפשרה כהסדר פשרה בתובענה הייצוגית וליתן לו תוקף של פסק דין;
 3. לאחר מתן פסק הדין המאשר הסדר פשרה זה, להורות כי בהתאם להוראת סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תפרסם העמותה מודעה שנייה לציבור בדבר אישור הסדר הפשרה (להלן: "ההודעה השנייה") וכי הוצאות הפרסום יחולו על העמותה;
 4. לקבל את המלצת הצדדים בכל הנוגע למתן גמול למבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה, כמפורט להלן.
 1. הרקע הדיוני להגשת הבקשה והסדר הפשרה שאישורו מבוקש
 1. עניינה של בקשת האישור הנדונה הוא בטענה להפרה של חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989; תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים) התשנ"ח-1998; דיני הגנת הצרכן; חוק החוזים; פקודת הנזיקין וחוק עשיית עושר ולא במשפט, כפי שיפורט בבקשה זו, וזאת נוכח טענת המבקשים לאי מתן הנחה של 50% לאזרחים ותיקים ברכישת כרטיסים להצגות תיאטרון.
 2. הבקשה הוגשה על ידי המבקשים נגד המשיבות - היכלי תרבות בישראל, המציגים מופעים שונים לקהל הרחב, ובכלל זה הצגות תיאטרון, הלקוחות מהפקות של תיאטרון הקאמרי, הבימה, בית ליסין, גשר ואחרים, אשר חלה עליהן חובת מתן הנחה כאמור.
 3. לטענת המבקשים, ע"פ החוק והתקנות נדרשות המשיבות ליתן הנחה של 50% לכל הצגת תיאטרון המוצגת אצלן, בין אם הן נחשבות למפיץ ההצגה (סעיף 2(א)(2) לתקנות) ובין כמוכרי הכרטיסים להצגה (סעיף 2(ב) לתקנות).
 4. עוד טענו המבקשים כי המשיבות, ובכללן העמותה, לא קיימו הוראות דין אלה, והתעלמו מהן במשך שנים רבות במודע ולא פרסמו את דבר מתן ההנחה בפרסומים שלהן, כנדרש בסעיף 4 לתקנות, מה שלטענת המבקשים מהווה הפרת חובה חקוקה, הטעיה והפרת חובת גילוי.
 5. לפיכך, התבקש כב' בית המשפט הנכבד בבקשה, להורות למשיבות להפסיק את הפרות הדין; להשיב את כספי המבקשים ואת כספי הקבוצה, ששולמו ביתר; לפצות את האזרחים הותיקים ואת כל חברי הקבוצה על כל הנזקים שנגרמו להם; ו/או ליתן כל סעד הנדרש לעניין; וכן לפסוק תשלום גמול ושכ"ט.
 6. ביחס לעמותת אומנות ותרבות בגני תקווה - נטען על ידי המבקשת - כי היא ביקשה לרכוש כרטיסים להצגה "במנהרה" של תיאטרון גשר, באמצעות אתר האינטרנט של העמותה, והסתבר לה כי במסגרת האתר לא ניתנת ההנחה של 50% לאזרחים ותיקים כפי שמחייב הדין, לטענתה. 
 7. כך גם נטען ביחס למשיבה כי באתר האינטרנט שלה אין פרסום אודות מתן ההנחה בשיעור של 50% - לה זכאי אזרח ותיק בעת רכישת כרטיסים.
 8. בנוסף נטען כי גם ברכישת כרטיסים בטלפון ו/או בקופה של  העמותה - לא ניתנת הנחה לאזרח ותיק בעת רכישת כרטיס לתיאטרון, כנדרש על פי דין. כך, נטען שביום 24.10.17 רכשה המבקשת כרטיס להצגה "במנהרה" של תיאטרון גשר, ולאור מחיר כרטיס הקופה  - שעמד על 145 ₪  - הרי שבהתאם לדין, הסכום המקסימלי אותו הייתה המשיבה  רשאית לגבות מאזרח ותיק עבור הכרטיס הנ"ל - עמד על 72.5 ₪, ואילו בפועל המשיבה  גבתה מן המבקשת סך של 95 ₪, בניגוד לדין. 
 9. כמו כן נטען בבקשה כי תובענה יי&
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים